Projektni poziv:

                 

IPA CBC Interreg Hrvatska-Srbija

 

Aplicirani CBC prioritet:

 

Zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promocija samoodrživosti i energetske učinkovitosti

 

CBC specifični cilj:

 

Podrška i razvoj integrirane prekograničnih monitorskih i upravljačkih sustava za ključne postojeće rizike, zaštitu okoline i prirodne bioraznolikosti

 

Oznaka projekta:   

                                   

HR-RS135

 

Akronim projekta:       

                            

Sens Wetlands

 

Naziv projekta:

 

Aktivna senzorska monitorska mreža, procjena zaštite okoline i pametno korištenje močvarnih i ostalih površinskih voda

Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters

 

 

Opis projekta:

 

U temelju projekta ističu se vodeći izazovi Panonske regije u području procjene i izgradnje modela antropogenog utjecaja ruralnih i poljoprivrednih područja na onečišćenje voda i vodnih struktura. Kvaliteta vode izravno utječe na kvalitetu života urbanih i ruralnih sredina a isto tako i na bio raznolikost flore i faune prirodnih staništa koja ih okružuju. U sustavu gospodarenja takvim vodama, ponajprije u svojstvu njihovog iskorištenja za potrebe navodnjavanja obradivih površina, kvaliteta vode površinskih voda od iznimne je važnosti. Za procjenu i mjerenje kvalitete vode potrebno je stalno provoditi nadzor nad kvalitetom vode ali i modelirati utjecaj antropogene sredine na promjenu njene kvalitete. Posebice je potrebno ispitati i objasniti mehanizme tijeka agro-zagađivača i njihovog utjecaja na površinske vode te izgraditi zaštitni bio-model i dati preporuke u pogledu redukcije toka tih zagađivača ka površinskim vodnim strukturama.

 

Ciljevi projekta:

 

Osnovni cilj projekta temeljen je na izgradnji sustava za kemijsku analizu kvalitete površinskih voda koristeći postupke određivanja fizikalno-kemijskih parametara promatranih vodnih površina in-situ metodom. Nadalje, nadzorom bio-raznolikosti promatranih područja omogućava se izgradnja modela prevencije i zaštite bio-staništa uporabom tzv. buffer-vegetacije, tj. vegetacije koja bi umanjila utjecaj antropogenih zagađivača na kvalitetu površinskih voda vodnih infrastruktura vezanih na bio-stanište i njegovu bio-raznolikost.

Drugi cilj ovoga projekta je izgraditi i poticati prekograničnu suradnju i izgradnju nadzorno-mjernog sustava za promatranje i mjerenje ključnih čimbenika i postojećih rizika u zaštiti bio-raznolikosti. Rezultat projekta trebao bi biti implementiran, integriran i funkcionalan kontinuirani nadzorno-mjerni sustav za nadzor kvalitete površinskih voda u svojstvu objedinjenog podatkovnog sustava sa međunarodnim aspektom. Lokacije predviđene za implementaciju ovoga sustava su Tompjevački Ritovi općina Tompojevci-Miluševci-Grabovo, u Hrvatskoj, te jezero Zobnatica u Bačkoj Topoli u Srbiji.

Treći cilj projekta jest podignuti svijest o antropogenom utjecaju na kvalitetu vodà kroz edukaciju i informiranje lokalnih zajednica i šire javnosti istovremeno pružajući mogućnosti pravovremenog i izravnog uvida u parametre kvalitete vode nadziranih bio-staništa. 

 

Relizacija i period realizacije projekta:

 

Temelj realizacije projekta jest izgradnja mjerne i nadzorne mreže mjernih automatskih senzora za mjerenje kvalitete površinskih voda, vodnih struktura. Kroz prikupljanje, obradu i prikaz podataka o kvaliteti vode dobio bi se uvid na tijek i utjecaj agro-zagađivača na vodne strukture zbog antropogenog djelovanja.

 

Realizacija projekta: 30 mjeseci (09/2017 – 02/2020)