Nazad na objave


Održan drugi sastanak partnera u okviru projekta SeNs WETLANDSDatum objave: 24.01.2018.

Drugi sastanak svih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda je održan 24. januara 2018. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (partner broj 2), u Osijeku.

Projekat SeNs WETLANDS je sufinansiran sredstvima iz Interreg programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 (ukupan budžet projekta iznosi oko 390.000,00 evra). Glavni cilj projekta je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka, i rad na unapređivanju zaštite močvarnih područja primenom savremenih metoda detekcije i praćenja ekostatusa graničnih područja.

Rukovodilac projekta je na početku sastanka izvestila o učešću na radionici o izlaznim indikatorima za projekte u okviru Projektne ose 2, koja je održana 17. januara u Zagrebu. Ona je ukratko naglasila zaključke sa radionice i individualnog razgovora sa predstavnicima Zajedničkog sekreterijata i Upravljačkog tela o projektnim izlaznim indikatorima i o modifikaciji izlaznog indikatora O.T1.6 Plan za uspostavljanje multifunkcionalnog vegetacijskog pojasa tako što će se uzeti u obzir i površina močvarnih područja Tompojevačkih ritova.
Potom su svi prisutni predstavnici projektnih partnera razgovarali o tekućim projektnim aktivnostima:

• lokacije mernih bunara, struktura, specifikacije i izgradnja mernih bunara ili pijezometara, kao i kolektora padavina ili kišnih oticaja,
• specifikacija, javna nabavka i kupovina opreme neophodne za realizaciju senzorskog sistema,
• određivanje tipova kvalitativnih i kvantitativnih analiza, koje će se sprovoditi u akreditovanoj laboratoriji Fakulteta tehničkih nauka, na osnovu prikupljenih informacija o zagađivanjima, đubrivima i pesticidima koji se koriste u poljoprivredi na posmatranom području (podaci dobijeni od strane lokalnih vlasti).

Posle ručka u restoranu "Karaka", članovi timova projektnih partnera su posetili Tompojevačke ritove (deo opštine Tompojevci) da bi zajedno procenili predložene lokacije za postavljanje mernih bunara. Članovi projektnog tima Fakulteta tehničkih nauka su ujedno uzeli uzorke vode za laboratorijske analize.

Na kraju posete, predsednik opštine Tompojevci je ugostio članove projektnog tima u prostorijama opštine gde je nastavljen razgovor o projektnim aktivnostima, izlazima i rezultatima.